ALCOHOL EN ANDERE DRUGS BRENGEN GEEN DUURZAME OPLOSSINGEN  VOOR DIEPMENSELIJKE PROBLEMEN

In de meeste geïndustrialiseerde landen stijgt het verbruik van alcohol en allerlei andere drugs nog steeds, zowel bij volwassenen als bij jongeren. Ontelbare publicaties handelen over de classificatie van drugs, over de wetgeving, het drugsbeleid, het al dan niet vrijgeven van drugs. De achtergronden van het huidige drugsgebruik worden soms uit het oog verloren. De kennis ervan is evenwel noodzakelijk om onze mank lopende samenleving beter te kunnen begrijpen. We benaderen hier de achtergronden van het druggebruik bij jongeren, maar we willen andermaal onderstrepen dat het druggebruik zich net zo goed voordoet bij volwassenen.

ALGEMEEN PSYCHOLOGISCHE REDENEN.

Het Westen beleefde een periode van diepgaande en snelle ontwikkeling. Zowel onder ouderen als onder jongeren groeit een soms beklemmende onzekerheid. Volwassenen streven naar stabiliteit in traditie, gezag en morele standpunten, die zij in hun jeugd hebben ingenomen.

Veel jonge mensen reageren hun onzekerheid af in het experimenteren en liefst in groepsverband. Wanneer die groep gaat experimenteren met drugs, zoals bijvoorbeeld alcohol, gaat iedereen tenslotte meedoen, al is het maar uit angst van uitgesloten te worden. In antiautoritaire groepen aanvaardt de jongere de autoriteit van de leeftijdsgenoot met ervaring. Indien die dan marihuana gaat roken, volgt vrijwel de hele groep. De massamedia hebben de laatste jaren de jongeren zo sterk overspoeld met gegevens over drugs, dat velen uit nieuwsgierigheid een experiment hebben gewaagd, met alle gevaren van dien.

DE FAMILIALE REDENEN.

Hel ritme van het hedendaagse beroepsleven slorpt de mens volledig op. De consumptiemaat schappij doet de aankoop behoeften stijgen. Veel moeders zijn beroepshalve uithuizig. De jongeren zien hun ouders vaak als jagers op geld, op méér consumptiegoederen, op méér ontspanning, op nog duurdere vakantie, op nog meer stalus... Dit laat bij vele jongeren een gevoel na tenminste mentaal en zeker ook affectief verwaarloosd te worden. Uit deze gevoelens groeien eenzame mensen. Zij hunkeren naar begrip en attentie, naar genegenheid en liefde,

In Amerika bleek bij een onderzoek, dat ongeveer 50 % van de jeugdige druggebruikers een ongelukkig gezinsleven hadden gekend. In alle landen, waar men op dit gebied diepgaande onderzoekingen heeft verricht, kwam men achter hetzelfde patroon van affectieve verwaarlozing.

Men kan die zelfs als één van de hoofdfactoren aanwijzen bij alcohol- en drugsgebruik. Verwaar lozing leidt tot gevoelens van vereenzaming, waarvoor men oplossingen gaat zoeken via groepen waar de drugs vaak " in » zijn-

DE SOCIALE REDENEN.

De jonge mensen stellen vast dat de jacht op meer komfort en weelde de ouderen lang niet gelukkig maakt. De jeugd heeft een bijzonder scherp onderscheidingsvermogen. Zij ziet meteen wat echt en vals is, wat waarheid is en leugen. Huichelachtigheid en oneerlijkheid brengt ze in opstand. Jonge mensen verlangen enkel naar een authentiek, ongecompliceerd leven. Velen trachten het juk af te gooien van dwang en plicht, diplomajacht, sociaal welbehagen en spaarzaamheid. Zij willen vrij zijn. Rechtuit leven, zonder druk en zonder dwang.

Zij zien het inderdaad zéér scherp ' De konfrontatie met o.m. het probleem van de water- en de luchtbezoedeling is voor hen het bewijs, dat mens en natuur ondergeschikt zijn geworden aan het productieproces. Onze sociale situatie beangstigt de jonge mens (en ook de ouderen). Een vlucht in de roes van alcohol en andere drugs verdooft, tenminste tijdelijk, die zenuwslopende angst.

DE POLITIEKE REDENEN.

Politieke onrust en onzekerheid stijgen. Jongeren willen het gehate establishment ondermijnen. Zij prediken opstand en revolutie. Muziek, lied en dans ademen contestatie en revolutie. De jeugd contesteert de eindeloze strijd in Irak, het bittere lot van weerloze vrouwen en kinderen, de onderdrukking van minderheden, de uitbuiting van minder ontwik­kelden door zogeheten beschaafden... Ook het probleem van de bevolkingsexplosie spreekt de jongeren aan. De haarden van rebellie ( godsdienst) met hun grenzeloze vernietiging kracht is een reden tot voortdurende onrust. Ook daarom vluchten sommigen in de kortstondige hemel van een alcohol- en drugroes.

DE FILOSOFISCHE REDENEN.

In een wereld die zonder hoop schijnt te zijn gaat de mens toch op zoek naar een houvast en een waarheid. Sterker dan ooit verlangt hij naar die veiligheid en die geborgenheid. Vele jongeren demonstreren die in een soms zonderling aandoende interesse voor geestelijke ervaringen als het Hindoeïsme of het Boeddhisme... dat zij als afweerwapen opstellen tegen alle vormen van geweld.

CHEMISCHE WEG; DE OPLOSSING?

Brengt roes de oplossing voor de problemen van deze tijd ? Is de chemische weg dan de weg die naar een betere wereld voert ? Of is hel niet zo dat de vernieuwing eerder moet komen langs de veel moeilijkere weg van hel zelfonderzoek, de zelfopoffering en de zelfoverwinning ? Dient aan de jeugd, in plaats van de goedkope maar gevaarlijke weg van de roes, niet de ruimere weg van de oprechtheid en de eerlijkheid te worden getoond?