Besluit over de 12 stappen

 

Als wij de twaalf stappen volledig overlopen hebben, hoop ik dat velen zullen inzien dat AA een programma voorstelt dat op het eerste zicht dan wel eenvoudig is maar dat onder die eenvoud heel wat meer schuil gaat dan men aanvankelijk zou vermoeden.

 Ik hoop tevens dat vele twijfelaars, misnoegden of opstandige de twaalf stappen met andere ogen zullen bekijken. En als iemand AA dan toch nog zijn ongecompliceerdheid zou verwijten, weet dan dat  juist deze EENVOUD de GROTE KRACHT is van AA

Ik heb een groep gekend ( in naam een AA groep maar niet in mentaliteit en werking) waar men door de invloed van een tweetal mensen met een zekere scholing, de twaalf stappen niet kende. Ze werden niet gelezen noch besproken want deze " geschoolden"  hadden een zogezegde meer rationele en wetenschappelijk getinte manier die hetzelfde doel nastreefde.

Een deel van de aanwezigen begreep dikwijls niet of maar half waar het over ging en de anderen voelden zich superieur en gestreeld in hun ijdelheid. Wel, het was een groep van " hervallers ( slippers,  schuivers ) ". De mensen vonden er geen rust en ontspanning.

Dergelijke ervaringen stemmen mij tot nadenken en daarom zal ik, alhoewel vrijzinnig, de twaalf stappen zeker niet afbreken.

Ik hoop dat dit betoog u van het tegendeel zal overtuigen.
Deze eenvoudige maar indringende aanpak van het individu wordt tijdens de vergaderingen verder doorgedreven door het gebruik van eenvoudige woorden en het vermijden van intellectuele klinkende maar minder treffende termen.

Een voorbeeld zal dit duidelijk maken. Een alcoholist zoekt, vindt en denkt dat hij vele redenen heeft om te drinken. Men spreekt in medische kringen dan over " rationaliseren van het drinken ".

In AA kent men dat woord ook maar gebruikt het praktisch nooit.

Tijdens AA bijeenkomsten zal men eventueel al eens spreken over alibi, drogreden maar vooral over UITVLUCHTEN:

 ( niets is immers één of de "reden "om te drinken ; men lost niets op door te drinken ).

Als wij zeggen " Ik dacht dat ik daarvoor en daarvoor dronk " maar in feite was dat allemaal de reden niet. Dat waren " uitvluchten " dan raakt dat de mensen veel dieper dan wanneer wij zouden zeggen

" wij rationaliseren ons drinken ".

In AA word op een directe wijze beroep gedaan op je geweten, je verantwoordelijkheidszin, op het goede dat nog in je sluimert opdat je jezelf volledig betrokken zou voelen en mee zou werken aan je eigen herstel.
Ik kwam, althans voor mezelf, dan ook tot de conclusie dat de stellers van het AA programma een eerlijke en zeer logische redenering gevolgd hebben. Men kan de stichters van AA maar moeilijk verwijten dat zij eenvoudige van geest waren. Bill en Bob waren beiden intellectuelen met een degelijke opleiding.

Er zit lijn en logica in het programma dat zij samen met andere eerste AAers naar voren schoven als een werkschema waar iedere alcoholist, die wenst op te houden met drinken, zich kan naar richten of waardoor hij zich kan laten inspireren.

1) - Omdat het rekening houdt met de realiteit en vertrekt van het voor iedere objectieve waarnemer vaststaand gegeven : de alcoholist is iemand die niet KAN drinken op een normale en aanvaarbare manier. AA aanvaardt en vertrekt van deze realiteit en tracht niet ze te omzeilen. AA speelt niet met mensenlevens en onthoudt zich derhalve van gevaarlijke proefnemingen.

AA paait de alcoholpatiënt niet met de loze belofte dat hij vroeg of laat misschien nog wel eens gecontroleerd zal kunnen drinken.

DE FEITEN BEWIJZEN HET TEGENDEEL.

AA past sinds 1935 onveranderd de ENIG AFDOENDE remedie toe voor een alcoholverslaafde, namelijk volledig en definitief breken met het verslavingsproduct.

Sindsdien hebben al velen getracht er een ander middel op te vinden maar NIEMAND IS ER TOTNOGTOE IN GESLAAGD EEN ANDERE OPLOSSING TE VINDEN.

2) - Omdat het de alcoholist in zijn volledig mens zijn benadert. AA heeft van bij het begin begrepen dat het niet alleen ging om drinken of niet drinken ( lichamelijk aspect van de verslaving ) maar dat de innerlijke gesteldheid van het individu een primordiale rol speelt ( psychisch aspect van de verslavingstoestand ).

Dit standpunt is naderhand door prominente wetenschapslui meermaals en voldoende bevestigd geworden. Het grootste deel van het programma is dan ook gewijd aan het psychisch herstel van de alcoholist.

3) - Omdat het rekening houdt met de graad van bevattingsvermogen van iedere kandidaat      AA er.

      De AA ers komen immers uit alle lagen van de bevolking. AA brengt dus een eenvoudig  herstelprogramma dat bevattelijk en efficiënt kan zijn voor iedereen.

      A.A. doet niet ingewikkeld ; het suggereert bepaalde eenvoudige daden waardoor evenwel complexe  innerlijke mechanismen in werking treden die stapsgewijs en op een bijna onbewuste manier leiden  naar het verwerven van een zeker evenwicht en van gemoedsrust.

Een programma dat door zijn eenvoud begrijpelijk is voor de minst begaafden en de psychisch en intellectueel meest afgetakelde en ontredderde van haar leden, is zeker verstaanbaar voor de anderen.

4) - Omdat iedere stap logisch volgt op de andere. Dit is zeker voldoende gebleken uit deze bespreking. µ

Laat mij eindigen met deze wens :

Moge iedere hulpzoekende alcoholist die zijn hoop in A.A. gesteld heeft er zijn hoop in vervulling zien gaan en de ware nuchtere vrede vinden

Jos