Nalatenschap in Al-Anon.

 

Ik ben Paula, lid van de Al-Anongroep Hasselt. Ik vind het een eer om hier te mogen spreken en te getuigen hoe ik omga met die gekende driehoek van Al- Anon
Mijn thema vandaag is wel heel speciaal: “De erfenis in AA of Al-Anon” maar ook zo belangrijk en betekenisvol.
Als men over een erfenis of nalatenschap spreekt heeft men het gewoonlijk over de gevolgen bij iemands overlijden. Toch vind ik deze titel heel toepasselijk. De nalatenschap van Al-Anon is datgene dat Al-Anon ons schenkt zonder dat ze ten dode is opgeschreven.
Integendeel het zijn eigenlijk geschenken of giften die Al-Anon geeft zolang Al-Anon actief blijft en dit hangt af van de inzet van haar leden en wij deze geschenken willen aanvaarden.
Het is zo iets meer dan een kwart eeuw geleden dat ik bij Al-Anon terecht kwam.
Ik ben er toegekomen als een ontwrichte vrouw, getekend door de onmacht tegenover de alcoholellende die mijn gezin teisterde en ondermijnde.
Ik was totaal uitgeblust, ontredderd, teneinde raad – ik zag het niet meer zitten.
God zij dank heb ik het geluk gehad – dat ik mijn leed, mijn verdriet kon uitbrengen.
Ik voelde reeds in de eerste vergadering dat ik thuis gekomen was.
Men liet mij praten, ik kon mijn verhaal doen. Er werd naar mij geluisterd. Ik voelde mij er begrepen – men nam mij au serieus – er werd niet met mij gelachen. Integendeel de mensen rond de vergadertafel toonden begrip en vertelden me dat zij dit ook hadden beleefd en er sommigen van hen dit nog meemaakten
Dit was een hele opluchting voor mij – ik wist nu dat ik niet aleen  stond en ook niet alleen zoiets moest beleven.

Deze opgedane kennis was een opsteker voor mij, een riem onder mijn hart, die me deed inzien dat ik dit programma van Al-Anon maar moest aanvaarden.
Voor mij begon een nieuwe weg, een weg naar een nieuw leven.
Ik begon stilaan anders te leven. Ik leerde het 12 stappen programma kennen en probeerde deze stappen toe te passen en te beleven in mijn dagdagelijks leven.
Ik kreeg weer vertrouwen in mijzelf. Ik leerde dat ik iemand was, ik was geen nummer, maar een persoon, een mens die weer stilletjes aan recht kroop en opkwam voor zichzelf. Ik werd weer een mens die begon te genieten van het leven, weer genieten van de kleine dingen.
Ik leerde weer op een doordachte wijze mijn verantwoordelijkheid op te nemen, geduld op te brengen naar mijn kinderen toe.
Ik kon weer geloven in mijzelf en in mijn kunnen.
Het ging allemaal wel niet zo vanzelf. Om zover te komen heb ik enkele slagen en opdoffers moeten incasseren.
Maar met de hulp van mijn vrienden in Al-Anon heb ik leren relativeren, leren aanvaarden dat ik niet mijn wil kan opdringen aan anderen, maar dat ik de andere zijn vrijheid moet gunnen.
Dit alles is een heel proces geweest. Het heeft moed, zweet en tranen gekost, maar heeft tot positieve resultaten geleid.
Om terug te gaan nar het thema “ De nalatenschap” wil ik gaan naar de ons alom gekende driehoek van Al-Anon: zinnebeeld van de drie legaten die de pijlers zijn van de Al-Anonfilosofie.
De basislijn die de 12 Stappen van herstel symboliseren die ik moet aanvaarden wil ik mijn herstel mogelijk maken: Deze stappen veronderstellen het aanvaarden van vier fundamentele gedachten:


1. We staan machteloos tegenover het probleem van alcoholisme
2. We kunnen ons leven overgeven aan een macht groter dan onszelf.
3. Het is aan mij om mijn denkwijze en handelswijze te veranderen;
4. Zorgzaam te zijn voor deze gaven en ze te delen met de anderen.


De linkerzijde die de 12 Tradities voorstellen die ik ook moet trachten te kennen en er na te leven wil ik de Al-Anon gemeenschap ondersteunen in zijn eenheid. Zij bevorderen de eenheid binnen de groepen en in hun relaties met de andere groepen. Zij bevatten richtlijnen hoe we problemen kunnen oplossen, die ontstaan zijn in het samenwerken met elkaar. Zij leren ons een juiste groepshouding aan en laten toe het groepsgeweten zijn werk te laten doen en onze verantwoordelijkheden op te nemen
De rechterzijde is de zijde van de 12 begrippen die bij het dienen in Al-Anon duidelijke richtlijnen geeft. Het is het uitdragen van de boodschap tot herstel. Het is ook alles wat men doet om een partner, familielid of vriend van een alcoholist te helpen zoals telefonisch bereikbaar zijn, begeleider (meterschap) zijn voor een nieuweling, je verhaal durven doen naar anderen toe, Info’s doen, helpen in de diensten enz…
Dan hebben wij nog de witte cirkel die het zinnebeeld is van Al-Anon wereldwijd, de cirkel die ons Al-Anonleden omringt en met elkaar verbind en waarvan ik nu mag deel uitmaken.
De basislijn zag ik duidelijk, vooral als ik leerde aanvaarden dat ik traditie is zeer belangrijk voor ieder van ons: Het enige gezag is een liefhebbende God, zoals die in ons groepsgeweten tot uiting komt. Onze leiders zijn slechts dienaren en regeren niet;
Maar ook die derde zijde van die driehoek fascineerde mij. Het “Dienen in Al-Anon” met behulp van de 12 Begrippen spreken mij sterk aan.
Hoe kan ik mijzelf het best helpen? Door open te staan – door te luisteren naar anderen, de 12 stappen van herstel toe te passen en te beleven. Om dit goed te kunnen doen heb ik ook de leefregels van de 12 Tradities nodig om rekening te houden met de anderen en om de eenheid van de groep en Al-Anon in zijn geheel te beschermen.
Om mij volledig goed te voelen ben ik bereid om een hand uit te steken naar de andere die nog hulpzoekende is. Daarvoor heb ik die driehoekslijn van de 12 begrippen (Dienen) nodig.
Deze leefregels geven mij kansen om mij op een correcte wijze me in te zetten voor Al-Anon. Zij geven mij kans mee te helpen aan het uitdragen van de boodschap van herstel. Zo krijg ik het recht en de voldoening om te dienen in Al-Anon zowel in de groep, comités of diensten
Dat het Al-Anonprogramma een levensfilosofie inhoud zo levensecht zo verrijkend om mee om te gaan.
Het kan soms zo vermoeiend zijn, vooral als ik mij niet de voldoende rust geef en te snel wil gaan en te veel op mij wil nemen; Met als gevolg dat ik mijzelf straf en in gevaar kan brengen.
Wanneer ik het rustig aan doe zal ik sommige punten of moeilijkheden beter kunnen inschatten.
Ik moet leren rekening houden met de anderen
Leren nadenken, kalmpjes aan iets aan te pakken
Leren begrip opbrengen
Leren inzien dat anderen ook wel eens gelijk kunnen hebben en recht hebben op hun vrijheid en mening
Om met de drie pijlers van Al-Anon namelijk de 3 Legaten (Herstel-Eenheid-Dienen) af te sluiten wil ik zeggen: machteloos stond tegen de alcohol en de hulp van de anderen aannam.
Mijn herstel was maar mogelijk dankzij de hulp van de mensen rond de vergadertafel, dank zij Al-Anon maar eerst en vooral dankzij mijzelf en mijn Hogere Macht die mij leidde.
Die Hogere Macht die ik pas kon aanvaarden toen ik capituleerde en inzag dat ik de hulp van de anderen nodig had.
Naarmate ik mij meer verdiepte in het Al-Anonprogramma viel het mij op dat het herstel van mijn persoontje niet alleen afhing van het toepassen van de 12 Stappen.
Meer en meer kreeg die bijzondere driehoek een grote betekenis voor mij.
Die tweede zijde van de “Eenheid” vastgelegd in de 12 Tradities was ook nodig om mijn herstel mogelijk te maken. Wilde ik herstellen en groeien dan had ik ook de kennis van de 12 Tradities nodig wilde ik deze respecteren en naar te handelen wilde ik de Eenheid van Al-Anon niet schenden en mijn stabiliteit in mijn genezingsproces verzekeren. Daarvoor had ik, de 7de en de 11de traditie nodig. Ook de tweede traditie is zeer belangrijk voor ieder van ons: Het enige gezag is een liefhebbende God, zoals die in ons groepsgeweten tot uiting komt. Onze leiders zijn slechts dienaren en regeren niet;
Maar ook die derde zijde van die driehoek fascineerde mij. Het “Dienen in Al-Anon” met behulp van de 12 Begrippen spreken mij sterk aan.
Hoe kan ik mijzelf het best helpen? Door open te staan – door te luisteren naar anderen, de 12 stappen van herstel toe te passen en te beleven. Om dit goed te kunnen doen heb ik ook de leefregels van de 12 Tradities nodig om rekening te houden met de anderen en om de eenheid van de groep en Al-Anon in zijn geheel te beschermen
Om mij volledig goed te voelen ben ik bereid om een hand uit te steken naar de andere die nog hulpzoekende is. Daarvoor heb ik die driehoekslijn van de 12 begrippen (Dienen) nodig.
Deze leefregels geven mij kansen om mij op een correcte wijze me in te zetten voor Al-Anon. Zij geven mij kans mee te helpen aan het uitdragen van de boodschap van herstel. Zo krijg ik het recht en de voldoening om te dienen in Al-Anon zowel in de groep, comités of diensten
Dat het Al-Anonprogramma een levensfilosofie inhoud zo levensecht zo verrijkend om mee om te gaan.
Het kan soms zo vermoeiend zijn, vooral als ik mij niet de voldoende rust geef en te snel wil gaan en te veel op mij wil nemen; Met als gevolg dat ik mijzelf straf en in gevaar kan brengen.
Wanneer ik het rustig aan doe zal ik sommige punten of moeilijkheden beter kunnen inschatten. Ik moet leren rekening houden met de anderen
Leren nadenken, kalmpjes aan iets aan te pakken . Leren begrip opbrengen
Leren inzien dat anderen ook wel eens gelijk kunnen hebben en recht hebben op hun vrijheid en mening
Om met de drie pijlers van Al-Anon namelijk de 3 Legaten (Herstel-Eenheid-Dienen) af te sluiten wil ik zeggen: Tot jullie allen hier aanwezig, zowel de voortrekkers als de nieuwelingen, die het mij mogelijk maakten om mijn Al-Anonprogramma te beleven. .
Ja, de erfenis van Al-Anon is niet zo eenvoudig maar enorm schatrijk. Samen met de 3 Legaten, de Dag aan Dag, de Al-Anon lectuur, de vriendschap van al die mensen die ik heb mogen ervaren kan ik niet meer zeggen “Dit alles laat mij onverschillig”
Ik ben samen met hen meegegroeid, heb met hen lief en leed gedeeld. Ik kan alleen maar zeggen ik moet verder doen en ik heb alleen maar het recht maar ook de plicht om deze Nalatenschap te koesteren, ze te beschermen maar ze vooral door te geven aan de volgende generaties van hulpzoekenden

Ik dank jullie allen   

Paula