HET GEVAAR VAN WROK EN ZELFBEKLAG .

Bij de alcoholist " bracht frustratie wrok voort, uit wrok volgde zelfbeklag, uit zelfbeklag volgde drinken, uit drinken volgde frustratie, uit frustratie volgde wrok, uit wrok volgde zelfbeklag " enz.... in een eindeloze kringloop, totdat hij tenslotte geconfronteerd werd met een viervoudige mogelijkheid :

onthouding, zinneloosheid, krankzinnigheid of dood.

Wij hebben gekozen voor onthouding in de A.A. En we hebben het principe geleerd ; indien de alcoholist één enkel deel van de kringloop herhaalt, zal de ganse kringloop zich in zijn geheel - in toto - herhalen.

Door dit principe hebben we geleerd dat voor de alcoholist wrok en zelfbeklag altijd de dubbele vijand nr. één zal blijven, hoe lang hij ook sober moge geweest zijn. En dit betekent dat, indien hij te dikwijls of te lang toegeeft aan wrok of zelfbeklag, hij automatisch de drang tot drinken zal opwekken.

Kortom : EEN ALCOHOLIST MAG GEEN WROK DULDEN .

Zo zal het zijn met eender welk deel van de hierboven aangehaalde kringloop : indien de alcoholist een glas drinkt, zal hij tenslotte vervuld worden met wrok of ressentiment. Wij weten niet waarom dat zo is, maar uit jarenlange ervaring weten we dat het zo is. Feitelijk zegt ons die ervaring dat de meeste moeilijkheden in ons leven, ook in ons geestelijk leven, te wijlen zijn aan wrok.

 Dit is een belangrijke waarheid : want hij die zijn wrok onder controle houdt  (en met wrok bedoelen we hier elk van die  duizend vormen van wrok, vanaf gewone «afkeer» tot positieve en kwaadwillige haat heeft het leven hier beneden en hiernamaals in zijn macht.

Achtennegentig procent van de moeilijkheden in het leven van de mens komen, op een of andere manier, rechtstreeks of onrechtstreeks  voort uit wrok.

En voor de alcoholist is deze, zonder uitzondering, de voorloper van de... fles. Indien dit zo is, laten we dan trachten drie heel pertinente vragen te beantwoorden :

Wat is wrok ? Vanwaar komt wrok ? En wat kunnen we doen tegen wrok ?

Wrok heet ook wel eens. met een ander woord, ressentiment. In de ontleding van dit woord vinden we het antwoord op onze drie vragen.

 • Ressentiment komt van de Latijnse woorden « re » en " sentire ". Sentire  betekent « voelen » en • re • betekent " weer, opnieuw ". Ressentiment of wrok ontstaat dus wanneer men in zijn trots gekrenkt wordt, wanneer men beledigd wordt, en die krenking, die belediging opnieuw voelt, ze « hervoelt ".

Wanneer er iets gebeurt of wanneer er iets is dat onze trots krenkt, zijn we gekwetst, geïrriteerd, boos, maar voelen we nog geen wrok.

Deze belediging groeit slechts uit tot wrok, wanneer wij ze " hervoelen", ze koesteren, erover piekeren.

We werden inwendig gekwetst en we infecteren die wonde door ze te " resentire ", te « hervoelen ".

En wanneer ze eenmaal geïnfecteerd is, wanneer de wrok eenmaal vat op ons gekregen heeft, kan slechts een " positief antibioticum " genezing brengen of het vergif onschadelijk maken. En wanneer het gaat over haat, waartoe toch elke wrok leidt, dan is er slechts één antibioticum : namelijk liefde.

Uit deze korte ontleding worden drie zeer belangrijke waarheden duidelijk.

1) Wrok komt voort uit hoogmoed. We zullen deze neiging altijd met ons meedragen, want hoogmoed  zal ons bijblijven tot aan onze dood. Maar we kunnen deze neiging verzwakken en heel wat gelegenheden uitschakelen door de nederigheid - het tegenovergestelde van hoogmoed te BEOEFENEN.

Heel veel mensen in deze wereld zijn de valse mening toegedaan dat ze verschillende van hun driften, vb- hoogmoed, kunnen uitroeien. Zo vertelt men van een geestelijke leider die zijn leerlingen voorhield elk jaar één drift te vernietigen !

Dat is onmogelijk. We hebben zeven hoofddriften, zeven fundamentele " drijfkrachten », zeven fundamentele  neigingen " of " hartstochten ». Het is in dit verband dat men spreekt over « de wet van het vlees die strijdt tegen de wet van de geest". Maar ze kunnen niet uitgeschakeld worden. Ze zijn noodzakelijk om te leven en te handelen. Ze zijn goed op zichzelf, maar ze vertonen de neiging om zich aan onze controle te  onttrekken.

Het is onze taak ze onder controle te houden, ze te beheersen.

Als men met hun bestaan geen rekening houdt, als men ze negeert, dan heeft men wat de psychiatrie noemt " repressie ", die oorzaak is van vele neurosen. Laten we een paar voorbeelden nemen. 

We hebben allen de geslachtsdrift. Ontkennen dat we die neiging, die begeerte hebben is " repressie "dat is niet gezond en leidt tot neurotische gedragingen. Maar dit wil niet zeggen dat wij daarom altijd aan die geslachtsdrift moeien toegeven. Maar het betekent dat wij bewust moeten erkennen dat wij  die geslachtsdrift hebben en dan ofwel:

1  ze gebruiken in overeenstemming met de rede in een wettig huwelijk, ofwel

2  ons vrijwillig onthouden in de ongehuwde staat. Op die twee wijzen beheerst men de drift - ofwel  1. door ze te gebruiken zoals de rede voorschrijft, ofwel door volledige onthouding. Beide gedragingen zijn gezond, want onthouding is niet hetzelfde als " repressie".

Op dezelfde wijze zijn we allen geneigd tot gramschap. Men zegt dat er op deze wereld mensen bestaan, die zich nooit boos maken of nooit geïrriteerd worden.

Maar men zegt ook dat er op deze wereld mensen bestaan die te dom zijn om te zondigen.

Maar wij behoren niet tot dat soort, beste vriend ! Het is een goede neiging, ze geeft drijfkracht en energie en initiatief en al die dingen die nodig zijn om succes te hebben in het leven.

Maar wanneer ze leidt tot frustratie en wraakzucht en zelfbeklag, dan gaat ze in «tegen de rede» en leidt ze eveneens tot neurose - en bij de alcoholist tot wrok en drinken.

Laten we dus nooit zelfs maar proberen ons van die neigingen te ontdoen. Ze zullen ons bijblijven tot aan onze dood. Maar we kunnen ze geleidelijk onder controle krijgen en ze leiden door de tegenovergestelde deugd te beoefenen.

We kunnen, door de tegenovergestelde deugd te beoefenen, tenminste tot een minimum controle komen, de gelegenheden verminderen of beperken en, speciaal wat hoogmoed en " gekrenkte trots" betreft die de oorzaak zijn van wrok, kunnen we hel aantal en de scherpte van de krenkingen sterk verminderen.

Daarvoor moeten we dag na dag de tegenovergestelde deugd van nederigheid beoefenen. Laten het niet vergeten : hoe groter, hoe belangrijker man of vrouw ik meen te zijn, hoe gemakkelijker het voor de anderen is dat idee te betwisten. Het praktisch gevolg van die waarheid zal dus zijn : hoe nederiger we zijn. hoe minder gelegenheden we krijgen om wrokkig te worden.

2-Wrok krijgt vat op ons en groeit in ons doordat we de beledigingen   .

Daarom kan hij geen stand houden of niet groeien indien wij er niet op ingaan, indien wij weigeren er

aan te denken, erover te piekeren, weigeren de irritatie te hervoelen.

Iedere gelegenheid waarbij men gekrenkt of gekwetst wordt, alle betrokken partijen het gebeurde onmiddellijk trachtten te vergeten.

Maar hoe vaak gebeurt juist niet het tegenovergestelde ? In plaats van de beledigingen onmiddellijk te vergeten, houden wij ze vast. Wij denken erover na, wij  hervoelen  ze zonder ophouden.

En na vierentwintig uren is, hetgeen slechts een schrammetje  was, een diepe, donkere, gevaarlijke

wonde geworden.  Wat heeft hij weer gezegd ? Wel, hij wou zeggen...  Zo'n voddevent!

 Ik zal het hem betaald zetten !  En toen :  uit wrok volgde...! " Weet ge het nog ?

Wat moeten we doen ? Er niet meer aan denken ! Hij heeft dit of dat verteld. Wat maakt het ?

Wij weigeren het te  hervoelen

Weet ge wat ? Als iemand ons een voddevent noemt, dan zijn wij het of zijn wij het niet!

Indien wij het zijn, dan weten we dat weeral ! Indien wij het niet zijn, waarom er dan een worden door

er ons boos over te maken !

 1. Indien de wrok reeds vat op ons gekregen heeft, kunnen wij er ons van bevrijden, niet door hem weg te wensen, maar alleen door positieve daden van liefde te verrichten.

We moeten goed doen aan degenen tegenover wie we wrok koesteren. We moeten goed van

hen spreken. We moeten een positieve daad verrichten uit liefde tot hen, liefde is de bereidheid

om iets VOOR iemand te doen.

Anders komt er geen einde aan onze wrok, aan onze afkeer, aan onze haat, hoe lang en hoe diep we

ook verlangen ons te ontdoen van die wrok, die afkeer of die haat.

Eens te meer, hoe dieper onze gewoonte om lief te hebben ons dagelijks leven doordringt, hoe moeilijker de wrok vat op ons zal krijgen en hoe gemakkelijker en hoe vlugger hij zal verdwijnen, wanneer hij bij gelegenheid zou opduiken.

In de A.A, komen we tot de bevinding, bijzonder bij het begin van ons nuchter zijn, dat we niet erg bedreven

zijn in het beoefenen van nederigheid en liefde.

We hebben zo lang geleefd met onze drinkermentaliteit, dat we pathologische gewoonten van hoogmoed

en haat en wrok aangenomen hebben. Wij waren er zwaar mee beladen. En nu stellen we vast dat wij,

om onze lichtgeraakte, door alcohol overgevoelig geworden natuur te " beschermen ", enkele uitzonderlijke mid­elen kunnen gebruiken, totdat we beter in staat zijn om een vaste koers te volgen op de weg van de deugd, in 't bijzonder totdat we beter bestand zijn tegen beledigingen.

Daarom hebben we enkele hulpmiddelen uitgekozen, die we «slogans» zullen noemen - het zijn niets

anders dan korte, wijze gezegden, die, wanneer ze eenmaal in ons bewustzijn ingeprent zijn dienst zullen

doen als een soort wapenrusting tegen de " stenen en pijlen van een vijandig noodlot».

De eerste van deze slogans luidt:

VERWACHT KRITIEK

Wie we ook mogen zijn, hoe belangrijk of competent we ook zijn, hoe zuiver onze bedoelingen ook zijn,

indien we iets doen in ons leven, zullen we blootstaan aan kritiek. Maar geen enkele kritiek geeft de maat

aan van de waarde, de oprechtheid of de moraliteit van onze daden. En als we iedere dag in ons leven verwachten bekritiseerd te worden, dan zullen we, als de kritiek komt - en ze zal komen - niet verrast zijn

We kunnen het zelfs zo ver brengen dat ze ons nooit meer irriteert of van streek brengt, maar ons eerder verheugt.

Het zou bijna onwennig voelen als er geen kritiek meer tegen ons uitgebracht werd.

OP ELK GEBIED VAN DE MENSELIJKE ACTIVITEIT IS ER ALTIJD TENMINSTE IEMAND,

DIE TEGEN ALLES EN IEDEREEN IS. MEN HEEFT HEM DAAR GEPLAATST OM AAN AL DE

ANDEREN DE GELEGENHEID TE GEVEN VERDRAAGZAAMHEID,GEDULD, VRIENDELIJKHEID

EN BEGRIP EN LIEFDE TE BEOEFENEN.

Als we dat weten, zal het een " koud kunstje" zijn al de aanvallen te verdragen van die "vent " of die "meid "

die in onze groep altijd tegen alles is en die van niemand (ook niet van zichzelf) iets schijnt te moeten

hebben. Zij zijn eerder te beklagen dan te blameren. Het zijn " psychopaten ".

 De volgende slogan die dient om ons overgevoelig, lichtgeraakt persoontje te beschermen,

LAAT DE ANDER VOOR WAT HIJ IS.

We zijn in de A.A. op de eerste plaats om nuchter te blijven en op de tweede plaats om gelukkig te zijn

en te blijven, we veronderstellen tenminste dat het zo is voor de meeste van ons. Maar nuchter zijn

en gelukkig zijn, dat zijn twee dingen die innig met elkander verbonden zijn.

We kunnen niet gelukkig zijn als we niet nuchter blijven en we zullen niet nuchter blijven indien we

niet gelukkig zijn.

Daarom. wanneer iemand ons irriteert, ons bekritiseert of over ons roddelt, laat hem dan links liggen.

Hij is ongelukkig. Alle mensen die anderen bekritiseren of roddelen of lasteren zijn in de grond zeer ongelukkig.

Wij echter, wij willen gelukkig zijn. Laten we dan gelukkig blijven. Laat hen overstuur zijn of roddelen

of weet ik veel. Wij negeren het gewoonweg. Wij blijven gelukkig. Wij geven niet toe aan wrok.

Enige jaren geleden, tijdens een  A-A.-vergadering, kwam er iemand aandragen met het nieuws dat

" er iemand kwaad van ons sprak " en de man meende dat wij er iets moesten tegen doen.

Wij hebben toen geantwoord : " wij er iets tegen doen ? Waarom ? Wij zijn gelukkig, en wij willen

het blijven. Hij is ongelukkig. Laat hem voor wat hij is.

WOORDEN KUNNEN ONS NIET KWETSEN. ONS NIET BETER OF SLECHTER MAKEN.

ZOLANG WIJ HET NIET WILLEN EN DAT ZAL NIET GEBEUREN ALS WE MEER BEKOMMERD

ZIJN OM HETGEEN WE DOEN OF HOE WE HET DOEN DAN OM HETGEEN DE ANDEREN VAN

ONS VERTELLEN . 

 Een Engels gezegde luidt ongeveer als volgt: " Stokken en stenen kunnen onze beenderen breken, maar woorden doen ons geen kwaad".

Iemand heeft ons bekritiseerd ? O.K, Wat kan het ons maken ? Laat hem kritiseren, wij doen gewoon

verder, gelukkig en nuchter, en vergeten elke woordaanval die tegen ons gedaan werd.

Woorden die tegen ons afgeschoten werden, blijven machteloos zolang wij niet naar de schreeuwer toe,

of van hem weglopen.

KEN UZELF

Een eerlijke inventaris van onze eigen tekortkomingen zal ons ten zeerste helpen om een einde te maken

aan de neiging om alles wat tegen ons gezegd wordt, ernstig op te nemen en om bij kritiek terug te slaan. Want, als we eerlijk zijn, kunnen we er tamelijk zeker van zijn dat we al de dingen in het leven meer

passief en gewillig zullen aanvaarden. Zoals in het verhaal over de man, die in lompen gehuld en een

beetje aangeschoten op de rand van het trottoir zat. Toen er een succesvolle rijke heer in limousine voorbijreed, hoorde men hem mompelen : dat had ik kunnen zijn, had ik het gewild.

We menen dat daarin heel wat waarheid zat.

INDIEN WE EEN TRAP TEGEN DE BROEK KRIJGEN, BEWIJST DAT SLECHTS EEN DING : WE STAAN NOG VOORAAN.

Iemand heeft ooit gezegd : kritiek is de onbewuste hulde, die mediocriteit en mislukking brengen aan

succes. Dit is juist de betekenis van onze slogan.

Men zou het anders kunnen zeggen : iedere afkeuring staat gelijk met een compliment.

Zich boos maken ? Hoe dwaas. Zeg liever: " dank u ".

WAT BELANG HEEFT HET ?

Indien ge wilt weten wat we bedoelen, ga dan rustig zitten en denk eens na over de ergernis en de wrok,

die ge de laatste maand ondervonden hebt. In de meeste gevallen ging het om iets dat in het niet verdwijnt

als wij het stellen tegenover het belang om- dag na dag - gelukkig en nuchter en rechtvaardig te leven.

In heel ons doen en laten, beoefenen we dus de nederigheid, ten einde elke irritatie te vermijden ;

2  weigeren we elke irritatie te hervoelen ten einde wrok te vermijden :  beoefenen we de deugd van liefde

    en verrichten we daden van liefde om elke wrok uit te schakelen.

 1. IN ONS GEZINSLEVEN

De nederigheid leert ons dat wij niet het belangrijkste personage zijn in onze huiskring. De wijsheid

leert ons dat wij, daar wij alcoholisten zijn, gewoonweg geen wrok mogen dulden.

Daarom zullen we positief weigeren elke, schijnbare of echte, krenking vanwege andere gezinsleden te hervoelen. En de liefde vraagt dat wij daden van liefde verrichten.

Door nederigheid zullen we in veel gevallen «krenking» of «irritatie» vanwege andere leden van de familie voorkomen.

Hoe kleiner ons persoontje, hoe minder kans dat het zal geraakt worden en dus hoe minder kans dat

wij van streek zullen geraken. Maar daar we mensen zijn en het onmogelijk is ons eigen persoontje

totaal uit te schakelen, zal er noodzakelijkerwijze irritatie zijn en opwinding en gekrenkte gevoelens.

Het gezin waarin deze dingen niet voorkomen, bestaat eenvoudig niet. Ze vormen een integrerend

deel van het leven, maar we hoeven deze gevoelens niet te koesteren en te onderhouden.

Hoe zullen we ons ontdoen van wrok, wanneer hij reeds vat op ons gekregen heeft ?

Gewoonweg door te weigeren elke belediging of irritatie of kleinering of alles wat  werkelijk of slechts schijnbaar tegen ons gericht werd, te 'hervoelen'.

En een nauwgezette regelmatige inventaris van onszelf zal ons oneindig veel helpen om niet in te gaan

op alles wat tegen ons of over ons gezegd of gedaan werd, Geen hervoelen, geen wrok.

Nog eens, hoe ons bevrijden van de wrok, wanneer hij reeds vat op ons gekregen heeft ?

Eenvoudig door de liefde te beoefenen. Er bestaat gewoonweg geen ander middel.

En liefde betekent iets doen VOOR de ander,liefde betekent geen minnekozen.

Dit laatste, dit toegeven aan hartstochtelijke liefde, aan seks, is de beloning van de liefde en een

uitdrukking van liefde, doch alleen indien men er aan toegeeft om het geluk van de ander te

vermeerderen of om hem voldoening te schenken in het huwelijk.

Seksueel genot, seksuele bevrediging is het menselijke, lichamelijke deel van de liefde.

Maar wanneer men er aan toegeeft op zelfzuchtige wijze, omdat WIJ het verlangen, zal het altijd stilaan

alle levenskracht wegzuigen uit aantrekkelijkheid en liefde.

Wanneer men eraan toegeeft omdat de ander het verlangt, zal zij, zoals het suikerglazuur op een cake,

de liefde aantrekkelijker en mooier maken. Maar als er geen "cake" is, als men niets geeft, als men

niets doet voor de ANDER - dag na dag - dan zal er geen glazuur zijn, omdat er niets is waarop het kan bestaan.

Deze "liefdescake" bestaat in daden, die men doet voor de ander, enkel en alleen om hem genoegen

te doen of eenvoudigweg omdat men hem liefheeft. Degenen die zich regelmatig toeleggen op dit

«geven», zullen nooit last hebben van wrok, noch van wrok die reeds vat op hen gekregen heeft,

noch degene die probeert zich ongemerkt meester van hen te maken.

OK, man of vrouw, hoelang is het geleden dat ge nog iets gedaan hebt voor uw vrouw of uw man,

enkel en alleen omdat gij hem o! haar lief hebt ? Welaan, waar wacht ge nog op

Laten we het nooit vergeten als het gaat om wrok in het gezin : wanneer de hartstocht niet vergezeld

gaat van liefdedaden, zal hij stilaan. of men het wil of niet, en liefde en hartstocht vernietigen ;

maar liefdedaden, die dag na dag trouw herhaald worden, zullen voortdurend voor zover het mogelijk

is in dit tranendal en hartstocht en liefde onderhouden en vermeerderen en vervolmaken.

Probeer het eens!

 1. IN ONS MAATSCHAPPELIJK LEVEN

Hier, eens te meer, zal de nederigheid ons Ieren dat wij niet de meest belangrijke, zelfs niet eens een

tamelijk belangrijke persoon zijn tussen onze kennissen en dat wij, wie we ook zijn, ons aan kritiek moeten verwachten en al de "slogans" moeten gebruiken die we maar kunnen, ten einde irritatie en krenking te vermijden.

Voor onze omgang met onze evennaaste hebben we een speciale "slogan», die onze teergevoelige, lichtgeraakte natuur heel veel zal helpen om niet beledigd, niet gekrenkt te worden.

Deze slogan luidt als volgt:

Steeds zijn best doen zonder ooit lof of dank te verwachten.

Waarom ? Wel, daar mensen zijn wat ze nu eenmaal zijn zult ge nooit veel van 't een of 't ander krijgen :

en zo is er geen ontgoocheling, geen reden om van streek te geraken.

Laten we daarom niet vee! van de mensen verwachten. (Ze hebben het allen te druk met hetgeen zij

 van u verwachten!)

Een goed geweten zal het  resultaat zijn van de gewoonte van  niets te verwachten van andere mensen

Alhoewel de beste mens nu en dan wel eens van een beetje lof houdt.

Er was eens iemand die beweerde het zo ver gebracht te hebben dat hij onverschillig stond tegenover lof

dat alle lof over hem afgleed gelijk water over de rug van een eend.

Op zekere dag, nadat hij een goede daad had verricht, werd hij door een kleine, oude dame met lof

overstelpt.

"Mevrouw», zei hij, «dat glijdt allemaal over mij af gelijk water over de rug van een eend.

Ja. dat weet ik, antwoordde de dame, maar een eend heeft dat heel graag.

Het is mogelijk er niet naar te verlangen, maar er totaal onverschillig voor te zijn, dat is onmogelijk.

We zijn mensen.

En nochtans, hoe dikwijls begint wrok met dat zogenaamde "geringschatten", met het feit dat men niet geprezen of bedankt werd.

Hoe dikwijls horen we niet zeggen : en zeggen dat ze mij niet eens bedankt hebben!

Verwacht niets van de anderen. En indien we toevallig reeds wrok opgedaan hebben tegen een of

ander van onze medemensen, dan is er slechts één middel om er zich van te ontdoen :

 iets goeds voor hem doen. Kortom: de liefde beoefenen, liefdedaden verrichten.

 1. IN ONZE ZAKEN

Wie zijn gedachten liet benevelen door wrok had nooit veel succes in zijn zaken.

En in het zakenleven staan we nochtans dikwijls bloot aan wrokgedachten, indien we rondlopen met

het idee dat we hoge pieten zijn in die zaken of in ons bureau.

Hoe meer wij ons in onze gedachten opblazen, hoe gemakkelijker doelwit we zijn voor degenen met

wie we in contact komen. Ook in zaken moeten we gewoonweg een nederige houding aannemen ;

zij zal ons aanzetten om te werken met anderen en voor anderen, er niet op te drukken dat wij de

"baas" zijn, degene «die het voor het zeggen heeft», of «die de beslissingen neemt».

Zulk soort van mensen brengt het zelden ver in de zakenwereld en indien ze alcoholisten zijn,

zullen ze het ook nooit ver brengen op gebied van onthouding. De baas, die heel de wereld laat

voelen dat hij de baas is, is het aangewezen doelwit voor kritiek zonder einde. Ge kent ze wel grote naamplaten, waarop de naam altijd vergezeld gaat van ''directeur'. -beheerder", 'manager', enz., enz.

De succesrijke zakenman ? Hij heeft een eerlijke kennis van zijn beperktheden, snoeft niet op zijn scherpzinnigheid, maar gebruikt ze integendeel ; hij blijft nederig. Men hoort nooit over zijn succes,

tenzij uit de mond van anderen. Wanneer hij advies nodig heeft, haalt hij er een deskundige bij, want hij

weet dat hij hem nodig heeft. Kritiek kan hem nooit doen vergeten wat hij over zichzelf weet.

Hij is zelden geïrriteerd.

De «mislukkeling ? " Welk succes hij ook werkelijk moge gehad hebben, als men hem "dag na dag'

hoort over vertellen, dan zou men gaan geloven dat hij de succesrijkste zakenman is geweest!

Geïrriteerdheid «wrok?»  probeer maar eens hem tegen te spreken, dan zult ge de uitbarsting zien!

En indien wij wrok voelen tegenover iemand in onze zaak of op ons bureau? Er is maar één antwoord : liefdedaden - iets voor hem doen.

 1. IN ONZE FINANCIËLE AANGELEGENHEDEN

Wrok is kostelijk! Weet ge niet meer hoeveel uitgaven wij gedaan hebben, alleen maar uit wrok?

Ik zal het hun laten zien, ik zal het hun betaald zetten, ik zal alles uitgeven!

Tel de onkosten eens op van de laatste fuif!

Alles wat we hebben  op materieel of financieel gebied  dat hebben we omdat men het ons gegeven heeft.

Dat moeten we in alle nederigheid en eerlijkheid bekennen. Ge zegt dat ge ervoor gewerkt hebt ?

Ja, goed : maar wie gaf u daarvoor de bekwaamheid, de gelegenheid, de gezondheid ?

Deze houding zal ons beletten te zeer overstuur of geïrriteerd of gekrenkt te zijn, wanneer wij geld of stoffelijke dingen verliezen. Wat heeft Job ook weer gezegd ? De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen !"

Niet te verwonderen dat hij zo geduldig was of zouden we ons boos maken over hetgeen de Heer doet ? Dan is er de liefde : zij zet ons aan om van hetgeen we hebben te delen aan degenen die niets hebben.

 1. IN ONS GEESTELIJK LEVEN

Die wrok, die wrok, wat hebben we toch spijt  als er die wrok niet was dan waren we gelukkig, ja,

zelfs heilig voor altijd !

Rijmelarij, ja, maar er ligt toch een belangrijke waarheid van het geestelijk leven in verborgen.

Het is immers onze innige overtuiging dat 99,99 % van al de zonden, van alle miseries en mislukkingen

in het geestelijk leven beginnen met wrok.

En hoe meer wij spreken met mensen met geestelijke problemen en zonden, hoe meer wij in contact komen met wrok. En nochtans bij nadere beschouwing herinneren we ons niet ooit in gesprekken, preken of

retraiteconferenties te hebben gehoord van wrok !

Tenminste niet voordat we toetraden tot de A.A. En naarmate de jaren voorbijgaan, stellen we meer en meer vast dat wrok in de meeste gevallen oorzaak en gelegenheid is van geestelijk verval.

Laten we enkele gevallen bekijken;

Drinken, dronkenschap, alcoholisme - schoten gewoonlijk wortel in ontevredenheid, in wrok.

  Flirten, echtscheiding, enz.  begonnen gewoonlijk met wrok, de meeste mannen die een verhouding

   begonnen met een andere vrouw waren EERST ontevreden of vol wrok tegenover de ander.

   Het was niet omdat een of andere «knappe meid» hem behoorde. Eerst hebben zij zich van hun vrouw afgekeerd of tegen haar gekeerd, dan wordt men gemakkelijk de prooi van de eerste de beste «griet»,

   die men toevallig tegenkomt.

    Wrok verdreef de liefde en de leemte werd met wellust gevuld.

    Luiheid - wrok tegenover het werk, tegenover het ons opgelegde werk, of zelfs tegenover het leven,

     al was het onbewust. Dat is de achtergrond van elke "leegloperij" van elk plichtsverzuim.

    Gulzigheid - de psychiaters zeggen ons tegenwoordig - en het is heel duidelijk voor degenen die

     met zulke personen in contact geweest zijn, dat er veel mensen zijn die zich overeten enkel en alleen

     uit wrok, of uit verveling en ontevredenheid.

   Jaloersheid - deze drift wordt gevoed door wrok. Jaloersheid zou nooit op iemand vat kunnen krijgen,

    als er eerst geen wrok was. Wij spreken niet van «normale» jaloersheid, maar van het «extreme type",

   dat geestelijke schrijvers "zondige jaloersheid» zouden noemen en dat de psychiatrie "abnormaal"

   zou heten. Zij leidt tot wraakneming, enz........

 1. IN ONS GEVOELSLEVEN

We mogen geen wrok dulden. Hoeveel gevoelsstoornissen beginnen niet met wrok! Nervositeit,

stuurloosheid, overspanning, vrees, fobie's van alle aard ontstaan wanneer onze gevoelens zich afkeren

van de werkelijkheden van het leven en, uit wrok, een andere uitweg zoeken.

Voor de alcoholist is die uitweg... de fles !

'Laat de ander voor wat bij is ! Verwacht kritiek !  En al de slogans zullen ons te hulp snellen om ons te

helpen onze gemoedsrust te bekomen en te bewaren, indien wij ze tenminste gebruiken en in praktijk

stellen - dag na dag.

En de liefde ? Wanneer zij echt is, is zij de voornaamste drijfveer van het leven. De liefde die onze

gevoelens in verwarring brengt, is geen liefde maar ofwel verliefdheid ofwel wellust. Liefdedaden

zullen onze gevoelens bevrijden van de neiging tot wrok een overblijfsel uit de tijd toen we nog aan de

drank waren l

 1. IN ONS FYSIEK LEVEN

Maagzweren, vermoeidheid, hoofdpijn en allergie - lichamelijke kwalen van allerlei aard zijn een gevolg

van - bewuste of onbewuste - wrok.

Met de opkomst van de psychosomatische geneeskunde heeft men geleerd dat 'meer dan 50 % van alle fysieke ongemakken voortkomen van ofwel bekende ofwel verborgen mentale houdingen - meestal wrok.

Veel van die kwalen, zo heeft men bevonden, komen van ontevredenheid, wrok tegenover onze rol in het

leven : ons beroep, onze sociale status, onze nationaliteit, zelfs ons man- of vrouwzijn !

Meer en meer personen die in onregelmatige echtelijke verhoudingen leven, stellen vast dat de oorzaak

ligt in wrok tegenover hun taak van "man" of "vrouw" binnen deze verhouding.

Veel mensen, zegt men, hebben een hartaanval gehad als gevolg van wrok.

Philadelphia - indien ge een hartaanval wilt vermijden, vermijd dan wrok.

Dat heeft Dr. David Gelfand  verklaard. Dr. Gelfan'd staat aan het hoofd van de hartafdeling van

het Algemeen Hospitaal van Philadelphia en heeft in de loop van 3 - 1/2   jaar in een zorgvuldige studie  438 personen onderzocht.

Hij zei dat bij 46 % van de patiënten - die allen onderzocht werden door een cardioloog,

een beroepsadviseur, een medischsociaalassistent en een psychiater - een psychologische factor

aanwezig was.

Wrok die niet uitgedrukt of verwijderd werd, tast het cardiovasculair stelsel aan, waar hij de bloedvaten

verengt.

Voortdurende schade aan het bloedvatenweefsel heeft een blijvende lage bloeddruk tot gevolg  en daarna

een hartaanval.

Wel, dat zou misschien een troost kunnen zijn voor ons in de A.A.

Misschien hebben die drinkpartijen meer dan eens een hartaanval voorkomen ? ? ?

Bij de alcoholist - een aanval van de ... fles l En om nu van liefde te spreken - het is bewezen dat gezinnen die liefdedaden verrichten, de gezondste gezinnen zijn.

Wie is over 't algemeen gezonder dan een verliefd persoon ?

 1. IN ONS DENKLEVEN

Geestesverdwazing, geestesziekten, vergeetachtigheid, enz......... komen voort uit wrok die

vervreemding van de werkelijkheid teweeg brengt.

Het antwoord ? Zich niet VASTKLAMPEN aan de gedachte.

En om terug te komen op de liefde ! Wij denken met liefde aan degenen die wij liefhebben !

 Er is dan geen plaats voor afbrekende gedachten, voor wrokgedachten ! Is het niet eenvoudig ?

 1. IN ONS A.A. LEVEN

Onenigheid in groepen, geroddel, laster, partijzucht en noem maar op, komen alle voort van wrok.

Voor de alcoholist leidt volgehouden wrok tot drinken - er is voor hem geen andere uitweg.

Maar wat te denken over degenen die in de groepen niet zonder wrok schijnen te kunnen leven,

degenen die altijd woedend zijn op of tegen iemand of iets zijn ?

Zij zijn de beste leerschool voor de anderen die geen wrok kunnen verdragen.

Hij wil hun de gelegenheid geven om geduld, vriendelijkheid en liefde te beoefenen, om de ene

«slogan» na de andere te kunnen gebruiken ter bescherming, totdat ze gewoonten van geduld, verdraagzaamheid en liefde aangenomen hebben.

Denk eraan, er is er altijd tenminste één in iedere groep.

De alcoholist mag geen wrok dulden. Daarom is er in het A.A, programma zoveel dat ons moet helpen

om tot die houdingen te komen die ons voor wrok moeten behoeden houding van nederigheid

(er zijn geen hoge pieten in de A.A., geen anciënniteit, geen promotie, enz......... De anonimiteit dient er

om ons nederigheid te geven; houding van liefde "het is een geefprogramma-, «misschien hebt ge het

«uilskuiken» niet graag, ge kunt hem in alle geval liefhebben".

Die wrok, die wrok, wat hebben we toch spijt, als er die wrok niet was dan waren we gelukkig, ja,

 zelfs heilig en ook sober voor altijd.

En om te eindigen, een laatste 'slogan:

Alleen een ECHTE man en een ECHTE vrouw kan LIEFHEBBEN.

Uitgever:

- Sobriëtas - Limburg - Kempischekaai 1 3500 Hasselt

home

copyright © 2005-