VRIENDSCHAP IN AA. !!  

Er wordt in AA veel over vriendschap gesproken en veel met dat woord gegoocheld. En toch stelt men zich bij momenten de vragen  " Is die vriendschap er in de ware zin van het woord ?  waar ligt de grens tussen vriendschap en verbondenheid ( trouwheid ) ? "

Vriendschap kan ontstaan uit sympathie voor iemand.  Men kan vriendschap zoeken omdat men zich eenzaam voelt, ergens begrip zoekt, enz….

De vriendschap in AA is toch wat meer, allerlei factoren, die men specifiek mag noemen in AA kringen spelen mee.

Ten eerste: dankbaarheid tegenover diegenen die ons uit de ellende hebben gehaald, zonder eigen belang, vol begrip en zonder ons verwijten te maken, of zonder ons wetten te stellen.

Ten tweede : wij hebben een gemeenschappelijk probleem, waartegen wij allen moeten vechten en dat wij samen kunnen overwinnen. Wij vormen één verbondenheid en dat vriendschap niet te koop is weten wij uit ondervinding.

Hoeveel vrienden hadden wij niet aan de toog, tot ons geld op was ? Toch moeten wij geven, willen wij ook krijgen.

Wat wij moeten geven is eenvoudig een stukje van onszelf, van onze kracht om het eerste glas te laten, en ons mede voelen met de anderen. Daarvoor moeten wij onszelf nemen zoals we zijn, met onze beperkingen en onze mogelijkheden.

Zo zullen wij ook oog kunnen hebben voor de anderen en ze benaderen zonder te kritiseren of ze te benijden. vriendschap is liefde, en waar liefde is verdwijnt afgunst of haat, en is kritiek zeker niet op zijn plaats. kritiek moet men mijden.

Toch moeten wij het aandurven, wanneer een van ons verkeerd zit, hem hierop wijzen. In de ware, oprechte vriendschap is harde taal soms zo goed op haar plaats als een schouderklopje.

Ook dat is ware vriendschap, want vriendschap is uiting van liefde en genegenheid voor een ander, welke zich uitdrukt in bekommernis om zijn welzijn.

Laat er ons ook aan denken dat we iets moois hebben in AA. Hoe meer men geeft, hoe meer men krijgt.

Alhoewel we niet steeds krijgen wat we vragen, maar uit mijn ervaring heb ik heel veel gekregen, en dat had ik echt nodig om verder te kunnen leven in de maatschappij.  Geloof, hoop en liefde waren voor mij onbekende begrippen, maar in de echte ware vriendschap zijn die woorden in daden van groot belang.  

De vriendschap in AA is niet alleen een uitzonderlijk gevoel of een passie, maar is vooral een geestesgesteldheid. AA' vriendschap is niet iets voor op AA' vergaderingen of andere AA' bijeenkomsten, vriendschap moet een leefregel worden.

Dan pas zal je vaststellen dat die AA' vriendschap uitmondt in het betonen van belangstelling, sympathie, meevoelen maar vooral in levensvreugde. Gelukkig dat wij er nog zijn. AA' vrienden zijn als bronnen, men kan er blijven uit putten : ervaringen, gevoelens, verkwikkingen.  

En als we rondom ons kijken dan stellen wij vast dat deze bronnen ontelbaar zijn. Maar we beseffen het niet altijd. Waar men ook gaat, overal en altijd zijn er AA' vrienden ter uw beschikking.

 Wie anders in deze maatschappij dan wij, AA ers, kunnen dit zeggen.

Door de vriendschap geven wij de anderen toegang tot onze eigen innerlijke wereld. De band van de AA vriendschap is geen materiële gelijkheid van denken en willen. Het is veeleer de actualisering van een geestesgesteldheid, van een gelijkvormige zin voor de menselijke waarden. AA' vrienden zijn mensen van eenzelfde geestelijke standing. Deze geesteskwaliteit is dus  wezenlijker, naarmate zij voorkomt uit een dieper besef, echte AA' vriendschap heeft enkel een geestelijke binding.  

Ook staat AA' vriendschap als genegenheids vorm buiten de sfeer van het seksuele en bijgevolg van het erotische. Inderdaad seks berust op een natuurlijke gebondenheid, terwijl de vriendschap in AA steunt op een geestelijke gebondenheid.

Ik meen dat wij dat moeten durven onder ogen zien.

In welke mate zien wij mannen in de alcoholist(e) de vrouw of de mens die hulp zoekt op de eerste plaats. Dit geldt uiteraard ook voor de vrouwen maar dan omgekeerd. Het is nochtans belangrijk dat wij in AA in verband met de vriendschap één fundamentele regel in acht nemen : niets essentieel onderscheidt een alcoholist van een andere alcoholist, wat hun beroep, afkomst, situatie en sekse ook is. Alle alcoholisten zijn overal en altijd dezelfde.

Het wonder van de AA' vriendschap is juist dat zij al deze verschillen in één zelfde genegenheid weet te verzoenen. Inderdaad AA' vriendschap verdraagt een groot verschil van opinies en opvattingen, van kennis en bekwaamheid, van voorliefdes en voorkeuren, van temperamenten en geaardheid, van leeftijd en sociale klasse.

Praktisch verloopt dan ook geen vriendschap zonder vriendelijke onenigheden.

Zij behoren tot de verrijkende stoffering der verhouding. De sterkte van de vriendschap is juist dat ze zich dat alles moet kunnen permitteren zonder de eenheid in gevaar te brengen   Inderdaad, echte vrienden komen ertoe van elkaar te houden niet enkel ondanks hun menselijke tekortkomingen maar eenvoudig weg met hun gebreken. Omdat die gebreken nu eenmaal de gebreken van een vriend zijn en deel uitmaken van hemzelf.

De vriendschap in AA heeft met het menselijk leven gemeen dat men haar wezen slechts leert kennen door de ervaring. Door deze ervaring wordt de idyllische verschijningsvorm snel weggenomen om plaats te maken voor veel diepere menselijke waarden.  Wij staan allen samen in de werkelijkheid van het leven. Met deze harde werkelijkheid moeten wij dagelijks bezig zijn in diepe eensgezindheid. Herstel is slechts mogelijk in eenheid en door dienen. m.a.w. herstel is slechts mogelijk door een waarachtige vriendschap in AA.

Je kunt alles doorstaan en doorleven, als er maar een vriend naast je staat, ook al kan die niets anders doen dan een woord zeggen of een hand uitsteken.  Een vriend is in je leven de krachtigste troost in elke nood.

Een vriend is echt menselijke goedheid, waarin je een teken van een HM voelt.  Geloof me, het duidelijke antwoord van een sociaal assistent,  een psychiater, een ambtenaar, de best bedoelde hulp van een officieel organisme is voor een  < mens in nood > niet zoveel als het simpel gebaar, het hartelijke woord van een vriend of vriendin.

Jos P. – AA Gruitrode