KALMPJES AAN!

'" EEN STAP TEGELIJK IS GENOEG VOOR MIJ... KALMPJES AAN...'

Toen de alcoholist aan de drank was, was zijn dag gewoonlijk een aaneenschakeling van spanning, haast, koppige voortvarendheid, hardnekkig doordrijven en blindelings door het teven hollen, zonder rekening te houden 'met de gevolgen.

En wanneer men uit de werkelijkheid van het leven vlucht, wordt elke stap met steeds groter haast gezet en verengt de visie met elke stap. Bij de AA. leren we dat noch haast, noch spanning, noch koppige voortvarendheid, noch hardnekkig doordrijven, noch blindelings voorthollen ooit iemand lot meesterschap heeft gebracht.

Tot meesterschap komt men slechts in trage etappes, want meesterschap over het geheel wordt slechts verkregen door meesterschap over elk deel. Zelfs bij het zetten van de twaalf stappen leren we : één stap tegelijk, dat is genoeg voor mij, zachtjes aan.

We hebben geleerd dat het leven met kleine teugjes moet gedronken worden - niet met gulzige slokken - indien we tenminste geluk en onthouding verlangen. Onze voornaamste taak in ons leven betreft onszelf, maar we hebben een gans leven om ze te volbrengen. Meesterschap wordt niet verworven in één uur, noch in één dag, noch in één maand, noch in één jaar.

Meesterschap bekomt men slechts door langdurige, geduldige, herhaalde oefening, ZONDER ZENUWACHTIGHEID.

 Meesterschap wordt slechts bereikt door in al ons doen en laten het volgende principe toe te passen : KALMPJES AAN

Dit principe was waarschijnlijk het eerste dat we in de A.A. gehoord hebben. Herinner u de eerste vergadering of niet lang daarna. We waren allen bekommerd en benieuwd om zoveel dingen.

We stelden allerlei vragen : " Hoe lang zal het duren? "  "Wat moet ik doen ?" " Wat met mijn familie?"... " Mijn werk?"...En andere angstige vragen, te talrijk om op te noemen.

Toen kwam er een lid van de groep bij ons en zei : "Kijk, vriend, ge zijd niet van de ene dag op de andere aan de drank verslaafd geraakt. Zo zult ge ook niet van de ene dag op de andere nuchter worden.

Vandaag zijd ge nuchter, neem dus uw tijd - KALMPJES AAN

Zo vernamen we voor 't eerst het principe, dat de alcoholist zo hard nodig heeft om tot een gelukkige, gezonde en nuchtere aanpassing aan het leven te komen. 't Is het principe dat de lichtgeraakte, koppige en toch zo perfectionistisch ingestelde alcoholist in staat zal stellen om te leren hoe om te gaan met spanning en tegenstand in het leven van iedere dag, zonder alcohol

Spanning is slecht voor ieder mens. Spanning verwoest het geluk en dikwijls de gezondheid.

Er zijn maar drie manieren om met spanning om te gaan:

1-De werkelijkheid ontvluchten door een " flinke zenuwinzinking of psychose ".

2- De werkelijkheid ontvluchten via de fles door overmatig drinken en alcoholisme.

3-De werkelijkheid aanvaarden en daarbij de moed hebben om het principe toe te passen:

      KALMPJES AAN.

Daar sommigen van ons reeds hun part hebben gehad van 1. en 2„ laten we verder zien hoe we het principe "zachtjes aan " kunnen aanwenden en toepassen - dag na dag.

Het principe "Kalmpjes aan' is gebaseerd op een eeuwenoude waarheid.  De wereld en met de wereld en met ons.  Daarop zijn zoveel spreuken gegrond. "Gods molen maalt langzaam maar zeker», en "Rome is niet in één dag gebouwd" zijn slechts twee voorbeelden daarvan.

In alles wat men in het leven doet of nastreeft moet de NADRUK liggen op het EINDDOEL: daarin ligt het geheim van de toepassing van het principe " Kalmpjes aan "

Hoezeer heeft de alcoholist daarin steeds gefaald ! Al de dagen dat we aan de drank waren en voor sommigen betekent dit het grootste deel van hun leven, voor enkelen zelfs hun ganse leven, eisten we alles:

 1. Op staande voet...

 2. Inderhaast...

 3. Vastbesloten onmiddellijk ermee gedaan te maken...

 4. Er op uit om te winnen...

 5. Ongeduldig...

 6. Bang om te verliezen..-

 7. Beangstigd om het resultaat

Het einddoel ? We hadden er geen en dachten er dus niet aan.

Daarom belandden we altijd in moeilijkheden - we mislukten - we bedronken ons - we werden alcoholisten, maar steeds eisten we alles op staande voet, vastbesloten enz.., en dan, op de bodem van de put, kwamen we aan bij de A.A., nog altijd ongeduldig en vol vrees en paniekerig.

En daar hoorden we ons zeggen : kalmpjes aan - houd steeds het einddoel voor ogen - blijf sober - al de rest ZAL volgen.

We begonnen geduld, aanvaarding, verdraagzaamheid en volharding te leren, zonder haast maar ook zonder uitstel, omdat we leerden dat de eerste betekenis van "Kalmpjes aan "erin bestaat alles te DOEN wanneer het moet gedaan worden.

Ten einde allen, nieuwelingen en oudgedienden en ook onszelf te helpen om tot meer geluk en sereniteit te komen ; ten einde ons allen te helpen om dat heel eenvoudig principe, dat aan de basis ligt van onthouding en gelukkige aanpassing aan het leven, doeltreffend toe te passen ; ten einde tenslotte ons allen te helpen om met haast en spanning "om te gaan ", hebben we vijftien verkeersborden uitgezet, die ons moeten leiden en voorlichten op de weg van het principe Kalmpjes aan.

Hier zijn ze :

1- Als ge niet door een hindernis kunt ga er dan omheen.

Dit verkeersbord betekent gewoonlijk : je bent op de verkeerde weg, beste vriend, je zou beter rechtsomkeer maken en een omlegging nemen ; de hoofdweg is reeds ingenomen door een parade".

Er zijn veel beroepen, veel soorten werkzaamheden, veel manieren om aan de kost te geraken. Indien er zich dus een hindernis voordoet, hetzij in onszelf, hetzij op ons werkterrein, dan doen we er wijs aan en zullen we meer rust en kalmte vinden, indien we gewoonweg veranderen in plaats van koppig vol te houden met het geen we aan het doen zijn, wie of wat er ons ook in de weg loopt.

Indien we de kleine letters onderaan dit verkeersteken van nabij bekijken, zullen we daar een wijs, zeer wijs besluit lezen :

" Het is geen lafheid op te geven, wanneer ge WEET dat ge verloren zijd".

Een beroemd bokser, eens een wereldkampioen, heeft dat wijze woord eens gesproken, vele jaren geleden, tot iemand die, niettegenstaande het vooruitzicht van een verschrikkelijke nederlaag, tot het einde toe alle ronden uitgevochten had.

Het was nog vóór de tijd dat de scheidsrechter het gevecht stillegde, wanneer één van de twee klaarblijkelijk overwonnen is. Die wereldkampioen was Benny Leonard.

De man die de raad kreeg, was een lid van de A.A., die het gebeurde aan de schrijver verteld heeft. Kalmpjes aan

2-Als er een probleem is dat ge niet kunt oplossen, aanvaard het dan.

Hoeveel spanning en hoeveel angst zijn het eindproduct van altijd maar te trachten een onoplosbaar probleem op te lossen.

Zo zijn er veel in het leven. Om er slechts enkele te noemen : alcoholisme, ouderdom, 't verlies van een geliefd persoon, elk ander verlies, enz. enz. Het besluit bij dit verkeersteken is :

"Gedane zaken hebben geen keer " denk nooit: " als ik dit of dat gedaan had" - de werkelijkheid is dat wij het niet gedaan hebben. Dus, aanvaarden.

3-Krijgt ge het vandaag niet gedaan, morgen is er nog een dag.

We hebben in  A.A. een nog een ander principe,  "Vierentwintig uren tegelijk", maar dit betekent niet dat we moeten proberen vandaag alles gedaan te krijgen. De vraag is niet: hoeveel. maar: hoe goed - want, indien we vandaag niet gedaan krijgen, morgen is er nog een dag.

 De bijkomende tekst in kleine letters op dit teken ? " Plannen maken ? Grote dingen ondernemen ? Leg er u vooral op toe vandaag dingen te doen die je kunt doen , niet zozeer om gedaan te krijgen..morgen is er nog en dag. Kalmpjes aan

4-Haast heeft nooit een meesterstuk voortgebracht.

Hebt ge ooit een kunstenaar, vb. een schilder, een beeldhouwer of een schrijver gadegeslagen ? Zeker, ze hebben het " eindproduct " van te voren volledig in hun hoofd zitten, maar dan beginnen ze zorgvuldig, bedachtzaam te werken  terwijl ze aan elk deel tijd, veel tijd besteden.

Nooit werd een schilderij "afgelapt" op één nacht! Nooit werd een beeldhouwwerk "uitgehakt" in een mum van tijd . Nooit werd een goed boek in snelschrift geschreven " Haast heeft nooit een meesterstuk voortgebracht'.

Besluit ? Kalmpjes aan !

5-De tijd kan en zal ALLE problemen oplossen.

We hebben gesproken over het einddoel. Wanneer dat bereikt zal zijn, zullen onze problemen opgelost en beëindigd zijn ; alle wonden zullen geheeld zijn ; alle angst en spanning en haat zullen voorbij zijn.

Zo zal, met geduld en volharding, de tijd oplossing en genezingbrengen.

Het besluit -geduld - kalmpjes aan .(1) Koning van Schotland van 1306 tot 1329,

6-Als ge de eerste maal niet slaagt, probeer dan opnieuw.

Dit gezegde komt, naar het schijnt, van Robert Bruce. (1) De geschiedenis verhaalt hoe hij verscheidene keren op het slagveld overwonnen was geworden. Ditmaal had hij zich in een grot verscholen. Terwijl hij daar lag, bemerkte hij

een spin, die probeerde haar web voor de opening te spannen. Telkens als het bijna klaar was, brak het web.

Maar ze hield vol en tenslotte kwam ze klaar met haar werk.

Daarop besloot Bruce het ook nog eens te proberen - en ook hij slaagde en behaalde de overwinning op het slagveld. En nu komt een heel bemoedigend besluit:

"Wat er ook moge gebeuren houd toch vol met vol te houden, de volgende keer zult ge misschien slagen'.

Kalmpes aan.......

7-GEEN ENKEL GEVAL is hopeloos.

Dit verkeersteken verschilt slechts hierin van het vorige, dat het betrekking heeft op anderen, terwijl het vorige op onszelf betrekking had.

Het is een waarheid die steunt op het feit dat wij alle drankzuchtigen willen  kunnen helpen.

Daarom, niettegenstaande alle psychiatrie en alle medische wetenschap die het tegenovergestelde zegt, is geen enkel geval hopeloos. Kijk naar de vele, zeer vele alcoholisten, die jarenlang gesukkeld hebben en alle hulp weigerden  en die plotseling voorgoed nuchter werden en gelukkig en standvastig blijven.

Het besluit: " geduld, geduld, geduld en nog eens geduld - en wanneer uw geduld ten einde 'is  nog meer geduld..."

Kalmpjes aan !

8-Wie ligt, struikelt niet.

Oprecht gezegd, spanning en zenuwachtigheid en angst komen dikwijls voort uit niets anders dan een tekort aan rustVeel dokters en vrienden zullen u aanraden het wat kalmer te doen, ten einde niet te struikelen.

Zij begrijpen niet dat sommige personen en dat geldt voor de meeste alcoholisten het niet kalmer kunnen doen.

Snel beslissen, snel afhandelen is een integrerend deel van onze natuur en indien wij proberen het wat langzamer te doen we bedoelen niet in de fysieke zin van het woord, zouden we zeker in ernstige moeilijkheden geraken. Ons probleem is: meer rust nemen, rust, waardoor we het teveel aan verbruikte energie weer voldoende kunnen recupereren.

Het besluit is dus niet: "Leg hel langzamer aan boord om niet te struikelen " maar: " ga liggen, en ge zult niet struikelen'. Kortom ; veel rust'. Kalmpjes aan !

9-DOE het!

Een kort verkeersteken, maar een dat zeer welsprekend en zeer belangrijk is. Want hoe komt het dat zo vele dingen zich ophopen en spanning veroorzaken ? Zo veel onvoltooid werk? Zoveel voor de laatste dag van de maand of van het jaar? Omdat er zoveel dingen zijn die we niet gedaan hebben toen ze moesten gedaan worden.

"Zachtjes aan" betekent: alles doen wanneer het moet gedaan worden. De oude klant: " uitstellen"  heeft zijn lelijke kop te dikwijls opgestoken. En in de kleine letters van het verkeersbord lezen we : "Nu is het de gepaste tijd". Kalmpjes aan

10-Verwacht oponthoud.

Dikwijls vergeten we rekening te houden met oponthoud... er kwam oponthoud... en nu staan we weer onder " stoom ". Als wij in alles wat we doen rekening houden met mogelijk oponthoud, zullen we nooit onder stoom staan, en, indien er geen oponthoud komt, zal er meer tijd zijn om te rusten !

Kalmpjes aan !

Het besluit geldt voor alles wat wij plannen, telkens als er tijd of afstand mee gemoeid is. Het bestaat ook maar uit enkele woorden : 

" Doe er eentje bij, misschien hebben we drie uren nodig om naar Luxemburg te rijden. " Doe er eentje bij " - reken op vier. Misschien hebben we vijf dagen nodig om dat karweitje op te knappen." Doe er eentje bij " - maak er zes van.

 Eén zaak is zeker: zo zal er nooit spanning zijn, en, alles wel beschouwd, is een alcoholist die speelt met spanning, iemand die speelt met dynamiet, Kalmpjes aan !

11-'t Is de inspanning die telt, niet het resultaat.

Dat is het enige wat in onze macht ligt; de eerlijke inspanning - het eerlijk pogen.  Van hoeveel spanning en onrust zouden we gespaard blijven, indien we altijd slechts bekommerd waren om hetgeen we doen, niet om hetgeen geproduceerd of volbracht moet worden ! Dat brengt ons tot een zeer praktisch besluit: " Concentreer u op het werk dat ge onder handen hebt "zijt wie en wat je bent ", " Doe wat ge aan het doen zijt"... en let vooral op het EINDDOEL...Kalmpes aan !

12-Wat belang heeft het ?

In de meeste gevallen raken wij overstuur en opgewonden over dingen die in de grond, van weinig betekenis zijn. Om dat te vermijden is het goed, wanneer we onrustig worden of in spanning of overstuur geraken omwille van een of andere omstandigheid of gebeurtenis, ons altijd de vraag te stellen : " Wat belang heeft nu eigenlijk wel datgene wat me zo van streek brengt ? " Weet ge wat ? Wanneer alles gezegd en gedaan is, blijft er slechts één zaak over die werkelijk van belang is: ons einddoel. kalmpjes aan .

13-Anderen kunnen we niet veranderen - onszelf kunnen we veranderen.

Dit verkeersteken is het besluit dat voortvloeit uit het AA.-gebed :

"God geef ons de kalmte om te aanvaarden wat we niet kunnen veranderen, de moed om te veranderen wat we kunnen veranderen en wijsheid om het onmogelijke van het mogelijke te onderkennen ".

Het is het verkeersteken dat wijst op  de wijsheid om het mogelijke van het onmogelijke te onderkennen 

In 99,99 °/o van de gevallen kunnen we de dingen of de anderen niet veranderen, maar kunnen we onszelf veranderen.

Nog meer wijsheid vloeit voort uit dit verkeersteken : nl. het besef dat, wanneer we niet kunnen aanvaarden, of wanneer wij, telkens als we trachten te aanvaarden, ons nuchter zijn in gevaar brengen, de verstandigste handelwijze er dan in bestaat onszelf te veranderen -zo niet inwendig, dan tenminste uitwendig, nl. door ons te verplaatsen.

Een heel praktisch voorbeeld hiervan doet zich dikwijls voor in de A.A.

Er is in de groep iets of iemand die ons voortdurend irriteert of in spanning houdt. We hebben verscheidene keren geprobeerd die toestand te veranderen - daarna hebben we geprobeerd hem te veranderen. Maar we blijven in spanning en van streek. Wat doen ? 't Zou wijs zijn naar een andere groep over te gaan. Maar er is geen andere groep ? Begin er dan zelf een.

Laten we het nooit vergeten : we zijn alcoholisten en daarom is onthouding het allerbelangrijkste.

We kunnen niet veranderen wat ons bedreigt, we kunnen het niet aanvaarden ? Daarom - onszelf veranderen.

Het besluit wijst ook in dezelfde richting: " Ik ben alleen verantwoordelijk voor mezelf! ". Ik ben de enige voor wie ik rekenschap moet afleggen - echt waar!

14-Het is beter geen slag gedaan te hebben dan dat eerste glaasje te nemen.

Dit verkeersteken is waar in de letterlijke zin van het woord. Want hoeveel A.A.-ers werken en werken - doen zelfs extra werk - en dan! wel, dan hebben ze wel een glaasje verdiend! Dikwijls hebben wij het gehoord, wanneer hij trachtte iemand die hervallen was, te helpen : "Maar, ik had zo hard gewerkt! " Zo, ge zijd weer aan de drank.

Het is beter niets te doen en nuchter te zijn dan hard te werken en weer aan de drank te zijn !

Het besluit hier is nogal lang en zeer belangrijk, en wordt nogal dikwijls uit het oog verloren :

" Doe geen werk, vooral geen extrawerk, met de bedoeling uw familie of uw baas of uw overste te bewijzen wat gewaard zijd - doen we dat wel, dan menen we gemakkelijk, met onze alcoholistenmentaliteit, dat we een glaasje verdiend hebben...

Een alcoholist mag nooit proberen te bewijzen wat hij waard is -we kunnen dat niet en niemand vraagt het ons. Als wij het toch doen, dan trachten we alleen maar ons eigen  imago in onze eigen ogen op te bouwen. En dat is hoogmoed, dat is een prestatie uit hoogmoed - en een prestatie vraagt om een glaasje 

 Probeer niemand iets te bewijzen - blijf vandaag nuchter - voor uzelf -doe hel rustig aan..Kalmpjes aan !

15-Streef naar volmaaktheid, maar verwacht ze niet, noch bij uzelf noch bij anderen.

Dit verkeersbord zal meer in 't lang en in 't breed besproken worden in " De Mythe van de Volmaaktheid "

Maar om ons te helpen het parool " Kalmpjes aan " in praktijk te brengen mogen we nooit vergeten dat het werk aan onszelf een werk is voor een heel mensenleven. Daarom : Kalmpjes aan. En we mogen ook nooit vergeten dat alle  mensen - zelfs de beste - altijd mensen blijven, zoals gij en ik... Daarom : Kalmpjes aan.

Het besluit? " Houdt u van den domme'' Daarmee bedoelen we: tracht de gewoonte aan te nemen de lonten van anderen te ignoreren en zelfs de onze, op voorwaarde dat we eerlijk ons best doen.

We zouden altijd verwonderd moeten zijn dat we niet slechter zijn !

Zachtjes aan , Dag na dag • uw na uur - minuut na minuut... zoals de oude negerin die tegen haar meester zei :

 Wanneer ik werk. werk ik hard, maar niet vlug - wanneer ik zit. zit ik op mijn gemak - en wanneer ik me neerleg, slaap ik onmiddellijk in ! " - Kalmpjes aan.

Laten we dit principe nu toepassen op onze verschillende levensomstandigheden :

 1. ONS GEZINSLEVENHet principe Kalmpjes aan zal ons verdraagzaam maken tegenover alle familieleden. We zullen bij onze familieleden geen volmaaktheid verwachten. We zullen integendeel, door aan onszelf te werken, trachten hen vooruit te helpen, hen vóór te gaan. zonder er nochtans te zeer bekommerd om te zijn of ze volgen. - Kalmpjes aan !

We zullen zelfs eens en voor goed beseffen dat de perfectie die wij met zekerheid tijdens onze verloving verwachtten, slechts een menselijke begoocheling was, die trachten we nooit  weer terug te vinden, want, daar zij er in werkelijkheid niet was, is zij er ook nu niet en zal zij er ook nooit zijn. Hij of zij is waarschijnlijk een pracht van een kerel of een pracht van een meid - maar het zijn slechts mensen. Daarom : Kalmpjes aan.

Het is zo dwaas vanwege de ouders hun kinderen voortdurend voor te houden : " Wat staat gij daar altijd ruzie te maken ? Kijk naar de kinderen van de Jans - die ziet ge nooit ruzie maken "... Natuurlijk niet; ze zullen het u niet laten zien !

De ene familie is zoals de andere, 't zijn allemaal mensen en " ruziën " maakt een natuurlijk deel uit van elke gezonde, Vlaamse familie. Wanneer wij trachten de kinderen te overtuigen van het tegenovergestelde, dan vragen wij hun het onmogelijke!

Daarom zijd ge zelf nooit zo ver geraakt. Kalmpjes aan

 1. Als we het principe " Kalmpjes aan  " toepassen, zullen alle plannen in het gezin opgemaakt worden met gemeenschappelijk overleg en niet door de wilsbeschikking van één enkele.   Kalmpjes aan !

 2. Ouders die overtuigd zijn van de leuze "Kalmpjes aan " en ze in praktijk brengen, zullen nooit straffen in ogenblikken van gramschap, maar zich altijd laten leiden door de rede en altijd handelen met kalmte en liefde. Kalmpjes aan

 3. In een "Kalmpjes aan " gezin zal men nooit met vrees en dreige­menten te werk gaan. Denk eraan :  Anderen kunnen we niet veranderen. Maar we kunnen met liefde leiding geven.

Liefde vraagt meer tijd dan bedreiging of gramschap - maar ze duurt eeuwig.  Kalmpjes aan.

 1. Wanneer de vrouw zanikt " wat ze zeker zal doen", of wanneer de man gesloten blijft als een oester of wanneer de kinderen de boel op stelten zetten, kunnen we de leuze "Kalmpjes aan " goed gebruiken, door te doen of we het niet zien, door het te ignoreren.

Let er niet op. Laat de vrouw zaniken tot ze het moe is. Laat de man gesloten blijven tot de dag van het oordeel, laat de kinderen thuis plezier maken, is het niet heerlijk dat hij of zij thuis zijn. Kalmpjes aan !

 1. IN ONS SOCIAAL LEVEN

Zachtjes aan zal ons leren niet te verwachten dat iedereen van ons houdt. Het zal ons leren dat we geen perfectie moeten verwachten bij anderen. Het zal ons helpen om echte vrienden, niet noodzakelijk veel vrienden te maken.

 En wanneer onze buurman over ons roddelt of ons bekritiseert of zelfs belastert, zullen we doen alsof we het niet merken... Kalmpjes aan.

En we zullen onze sociale omgang verder zetten, in zover hij ons helpt om ons einddoel te bereiken.

Welk is uw einddoel ? Onthouding hier?  Kalmpjes aan !

 1. IN ONS ZAKENLEVEN

Als we het principe "Kalmpjes aan " toepassen, zullen we niet de klok rond werken. We zullen trachten baantjes  te vermijden die spanning meebrengen, en, indien dit niet mogelijk is, zullen we tenminste trachten de spanning die het werk meebrengt, te vermijden door meer rust en ontspanning te nemen en wanneer we naar huis gaan, zullen we het werk achter ons laten.

Als we naar werk of naar een bezigheid zoeken, zullen we onze keuze niet laten bepalen

door het geld dat er te verdienen valt, maar door de vraag of wij ertoe geschikt zijn - en door geschiktheid bedoelen we niet alleen verstand en technische bekwaamheid en deskundigheid, maar EMOTIONELE geschiktheid - als wij tenminste gelukkig en nuchter willen blijven.

Kalmpjes aan !

 1. IN ONZE FINANCIËLE AANGELEGENHEDEN

" Kalmpjes aan " zal ons niet opjagen om een dikke bankrekening of een grote jaarwedde te verkrijgen, maar het zal ons leren : " iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen zorgen ". We zullen voldoende - niet overdreven - voorzichtigheid aan de dag leggen om verzekerd te zijn tegen de wisselvalligheden van vandaag en morgen. Indien wij het willen zal er voor de noodwendigheden van morgen even goed gezorgd worden als voor die van vandaag... . Kalmpjes aan

 1. IN ONS GEESTELIJK LEVEN

Wij zijn van mening dat de meeste alcoholisten ooit eens besloten hebben heiligen te worden - op staande voet.

Maar toen de nacht viel en zij " vielen "  gaven zij het op !

Maar wij komen er wel en ondertussen moeten we ons verwachten aan zwakheden en fouten, maar ons steeds blijven inspannen om het goed te doen...dag na dag, in het besef 'dat, indien wij overwinnen en de deugd beoefenen, dit alles het gevolg is van onze eigen inspanningen. Kalmpjes aan'

 1. IN ONS FYSIEK LEVEN

Wij groeien heel langzaam, Juist zoals de planten en alle levende wezens. Zelfs in het rijk der mineralen komen

formaties slechts na jaren en zelfs na eeuwen tot stand." Kalmpjes aan" vindt zijn toepassing in alles wat de natuur doet.

Er is slechts een fractie van een minuut nodig om een been te breken - maar hoeveel dagen en weken zijn er nodig om het te genezen ? Voor de mens geldt het parool : op staande voet. Voor de natuur: kalmpjes aan !

De dokters weten ons te vertellen dat vele ziekten tegenwoordig een gevolg zijn van " hypertensie " of overspanning.

En overspanning is een gevolg van een te jachtig leven - vandaar hartaanvallen, reuma, artritis en noem maar op.

De trappisten leven over 't algemeen heel wat langer dan de gewone mens.

Zij munten uit in het toepassen van de leuze :" Kalmpjes aan ". Acht uren werken - acht uren bidden - acht uren slapen - Kalmpjes aan !

Zij letten vooral op het einddoel. Zij gaan nergens heen - uitgenomen naar de eeuwigheid!

7- IN ONS GEESTESLEVEN

De beste mentale hygiëne is : kalmpjes aan. Verkeerde mentale hygiëne brengt overspanning mee en opwinding en overijld oordelen.

Maar goede mentale hygiëne - door toepassing van kalmpjes aan -geeft ons de gewoonte de zaken te overdenken.

Vandaar WIJSHEID.innerlijke vrede, gezond oordeel, ontspanning - en slaap!

Kalmpjes aan l

 1. IN ONS GEVOELSLEVEN

" Kalmpjes aan " helpt ons de verkeerstekens te gebruiken en zo overspanning, angst en haast te vermijden - waaruit

irritatie, nervositeit en depressie voorkomen.

De meeste neurosen zijn het resultaat van langdurige overspanningvermengd met een grote dosis besluiteloosheid en  angst en haast. Per slot van rekening betekent een " acute neurose " gewoonlijk dat de witte stof van de hersenen zo gespannen is dat de patiënt onbekwaam is er ontspanning in te brengen.

Men hoeft vastgesteld dat in zulke gevallen de lektroshocktherapie zeer doeltreffend is, omdat de elektrische stroom de witte stof ontspant en hij herhaald wordt totdat de patiënt bekwaam is om in ontspannen toestand te blijven.

Dat is de reden waarom een persoon met " acute neurose" met zovele dwaze gedachten geplaagd zit Kalmpjes aan is de krachtigste waarborg tegen zenuwinzinking en andere gevoel stoornissen.

Volg de verkeerstekens -.Kalmpjes aan !

 1. IN ONZE AA - ACTIVITEITEN

"Kalmpjes aan "doet ons de volgende houding aan de hand en wil ons daarmee helpen om te komen tot soberheid en geluk:

 1. We zijn niet in de AA om dronkaards nuchter te maken of om zielen te redden of om de A aan de man te brengen of om te onderrichten , want dat alles brengt kommer en angst en spanning mee.

Maar we ZIJN in de AA enkel en alleen om zelf nuchter te blijven en om, door degenen die er om vragen ook zo ver te brengen, tot geluk en gemoedsrust te komen.

Hoeveel schijnen ongelukkig omdat die of die niet nuchter wil blijven.

Wel. waarom ? Het is niet onze taak ervoor te zorgen dat die of die nuchter blijft. Onze taak bestaat er alleen in zelf nuchter te blijven. We zouden dozijnen gelijkaardige gevallen kunnen opnoemen : die of die wil niet meer naar de kerk gaan, is tegen de AA, of wil niet doen wat ik hem zeg.

Vergeet het besluit van verkeersteken nr. 13 niet: «Ik ben alleen verantwoordelijk voor mezelf'.

Kalmpjes aan !

 1. Wij vermijden kwezelarij, wij maken de inventaris van de anderen niet op : wij geven spontaan aan degenen die het nodig hebben, wij plannen geen hoop A.A.-werk alleen maar uit na ijver voor anderen : en wij trachten dag na dag te aanvaarden.

Per slot van rekening is er 9 a 12 maanden nodig voor een eerste initiatie in de AA en het vraagt 3 à 5 jaar voor we er helemaal in thuis zijn - Dus kalmpjes aan.

Kalmpjes aan ! Dat betekent, vriendin/vriend : doe wat je doen moet, maar overdrijf niet,

© 2006-